Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2017

 1. Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2017 (zwany dalej Coming Out 2017) jest  wystawą prezentującą najlepsze prace dyplomowe z wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Konserwacji
  i Restauracji Dzieł Sztuki, Architektury Wnętrz, Wzornictwa, Sztuki Mediów, Scenografii, Zarządzania Kulturą Wizualną.
 2. Kuratorem wystawy Coming Out 2017 jest prof. Paweł Nowak
 3. Na wystawie Coming Out 2017 oraz w katalogu jej towarzyszącym prezentowana jest część praktyczna pracy dyplomowej. Każdy z uczestników wystawy prezentuje tylko jeden dyplom.
 4. Uczestnik wystawy ma prawo zwrócić się do Kuratora z pisemnym podaniem
  o uwzględnienie w prezentacji aneksu pod warunkiem, że stanowi
  on merytorycznie spójną całość z dyplomem.
 5. Uczestnicy Coming Out 2017 są wybierani przez rady wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 6. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Coming Out 2017 jest ukończenie studiów magisterskich i obrona dyplomu w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2016/2017.
 7. Podpisane przez dziekana listy uczestników Coming Out 2017 zawierające co najmniej 50% zgłoszeń przekazywane są Kuratorowi wystawy nie później niż 15 lipca 2017.
 8. Podpisane przez dziekana Listy pozostałych uczestników Coming Out 2017 przekazywane są Kuratorowi wystawy nie później niż 30 września 2017.
 9. Niedotrzymanie terminów pkt. 6 i 7 będzie skutkować nieuwzględnieniem zgłoszenia w projekcie.
 10. Listy uczestników należy przekazać przez kancelarię uczelni lub na adres pawel.nowak@asp.waw.pl oraz ada.brzezinska@asp.waw.pl
 11. Do uczestnictwa w Coming Out 2017, każdy z wydziałów ASP nominuje poniższą ilość absolwentów:
Wydział Ilość dyplomów prezentowanych                                                              na Coming Out 2017
Malarstwo 3
Rzeźba 3
Grafika
(w tym studia niestacjonarne)
5
Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki 3
Architektura Wnętrz                                                         (w tym studia niestacjonarne) 4
Wzornictwo 3
Sztuka Mediów
(w tym studia niestacjonarne)
4
Scenografia 2
Zarządzanie Kulturą Wizualną 2
Razem: 29
 1. Dziekan w imieniu rady wydziału może złożyć do Kuratora wystawy pisemny wniosek o zwiększenie liczby prezentowanych na wystawie prac dyplomowych wraz z uzasadnieniem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne ze zwiększeniem ilości prezentowanych prac dyplomowych.
 2. Wnioski z prośbą o zwiększenie ilości prezentowanych prac dyplomowych należy złożyć nie później niż do 30 września 2017.
 3. Kurator wystawy, prof. Paweł Nowak zaprasza zewnętrzne jury, które wybiera najlepszą pracę Coming Out 2017.
 4. Autor najlepszej pracy dyplomowej prezentowanej na wystawie Coming Out 2017 zostanie zaproszony do przygotowania wystawy indywidualnej w galerii Salon Akademii w 2018 roku.
 5. Organizacją wystawy Coming Out 2017 zajmuje się Akademickie Biuro Karier

 

Regulamin w PDF